Beleidswerk

Inhoud

De beleidsmedewerkers van onze lidorganisaties werken samen om aanbevelingen op te maken en standpunten te formuleren. 

 

Hoofdinhoud

Standpunt over het wetsvoorstel voor nieuwe gentechnieken van de Europese Commissie

De Europese Commissie wil een procedure invoeren voor het reguleren van nieuwe gentechnieken, zodat deze uit de geldende GGO-wetgeving vallen. Dit is in tegenspraak met de uitspraak uit 2018 van het Europese Hof van Justitie. Het voorliggende wetsvoorstel, met een verregaande deregulering van NGT’s (new genomic techniques), respecteert het voorzorgsbeginsel niet en houdt risico’s in voor mens en milieu. Bovendien komt de keuzevrijheid onder druk om GGO-vrij te werken en te eten en dreigt privatisering de toegang tot genetische biodiversiteit te fnuiken. Lees hier ons volledige beleidsstandpunt over het wetsvoorstel. Een artikel over het onderwerp vind je hier

Afbeelding

11 KRIJTLIJNEN VOOR EEN AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW

We zetten onze schouders onder een landbouwsysteem dat streeft naar gezond en duurzaam voedsel, toegankelijk voor iedereen, met een eerlijke prijs voor boer en boerin. Om deze transitie waar te maken is betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren nodig. In elf krijtlijnen omschrijven we de uitdagingen op ons pad, hoe we ze zullen aanpakken en welke beleidsmaatregelen daarbij helpen. Lees de krijtlijnen hier. 

Afbeelding

Brief: Steun het voorstel van de Europese Commissie rond pesticidenreductie

Met deze brief vragen we aan Belgisch minister van Landbouw David Clarinval om het voorstel van de EU rond pesticidenreductie voluit te steunen. Onze gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat vragen om strikte reglementering. Lees de brief hier.

Afbeelding

BEZwaarschrift in het openbaar onderzoek rond de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

De ambitie zit goed, maar de voorgestelde aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen zit op het verkeerde spoor. In ons bezwaarschrift onderbouwen we waarom de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) te weinig garanties biedt voor een stikstofarme toekomst en rechtszekerheid voor de landbouwer.

Afbeelding

BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR EEN BETERE TOEGANG TOT GROND

Er bestaan vandaag in Vlaanderen geen of zeer weinig instrumenten en wetgeving om landbouwgrond voor landbouw te vrijwaren en de toegang ervan voor boer·inn·en te verzekeren. Het huidige wetgevend kader met betrekking tot grond kan zelfs anti-landbouw genoemd worden. Wij vragen dan ook met aandrang dat een doeltreffend grondbeleid een prioritair aandachtspunt wordt. Lees hier de aanbevelingen van onze leden FIAN en De Landgenoten.

Afbeelding

Beleidsaanbevelingen voor HET Ontwerp Strategisch Plan voor het Vlaamse Glb- maart 2022

Op 1 januari 2023 gaat een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in voege. Elke lidstaat heeft als taak om een eigen GLB strategisch plan op te maken. In Vlaanderen liep het openbaar onderzoek hiervoor tot 14 maart. Voedsel Anders bundelde haar bezwaren: lees de samenvatting of ontdek ons volledig dossier: beleidsaanbevelingen.

Afbeelding


Beleidsaanbevelingen voor HET EUROPEES LANDBOUWBELEID (glb)  - februari 2021

Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) geeft de Europese lidstaten meer vrijheid om in haar strategische plannen eigen klemtonen te leggen. Voedsel Anders vraagt het Vlaamse beleid om boeren die inzetten op agro-ecologische praktijken de erkenning en (financiële) steun te geven die ze verdienen. Lees onze beleidsaanbevelingen.

Afbeelding

xxxxx