Geef agro-ecologische boeren de steun die ze verdienen

Artikel doelgroep
Publicatiedatum
Afbeelding
Afbeelding
video agro-ecologie naar een landbouw met toekomst
Inleiding

Het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) geeft de Europese lidstaten meer vrijheid om in haar strategische plannen eigen klemtonen te leggen. Voedsel Anders en Boerenforum vragen het Vlaamse beleid om boeren die inzetten op agro-ecologische praktijken de erkenning en (financiële) steun te geven die ze verdienen. "Zij zijn onze bondgenoten bij de aanpak van diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies, het creëren van landschappelijk waardevolle gebieden…”

Voedsel Anders zat de voorbije maanden niet stil. Ook op beleidsvlak beweegt weer heel wat n.a.v. het Europees Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 1 januari 2023 in Vlaanderen en in de rest van Europa in actie treedt. In dit nieuwe GLB krijgen de lidstaten meer vrijheden, wat ons meteen in de pen deed kruipen.

De beleidsmedewerkers van onze lidorganisaties werkten samen om een beleidsnota op te maken die we met de steun van Boerenforum overhandigden aan de minister van Landbouw Hilde Crevits en die ook werd bezorgd aan de Vlaamse commissieleden landbouw. 

Hoofdinhoud

VIER JONGE BOEREN AAN HET WOORD

In een filmpje van Boerenforum maken 4 jonge boeren duidelijk op welke drempels ze botsen tijdens hun zoektocht naar een duurzaam, agro-ecologisch landbouwmodel. En tonen ze op welke manier hun bedrijfsvoering mee een antwoord biedt op de klimaat-, bodem- en biodiversiteitscrisis.

Video: www.gillsteens.be 


Om deze agro-ecologische boeren zichtbaar te maken lanceren we samen met Boerenforum en Wervel ook de reeks 'Goed Boeren'. Tot op de internationale Dag van de Boerenstrijd (17 april) zetten we wekelijks een van onze agro-ecologische helden in de kijker met zijn/haar verhaal via Facebook: Bram van het Fruitratje bijt de spits af en maakt duidelijk dat hij én een economisch rendabel bedrijf kan runnen met een grote biologische hoogstamboomgaard én tegelijkertijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan een mooi en biodivers landschap. 

Onze 3 pijlers voor een Europees (gemeenschappelijk) landbouwbeleid: 

 • Stem de ambitie van het GLB af op de doelstellingen uit de Europese Farm-to-Fork, of van boer-tot-bord strategie en focus op een vermindering met 50 % van pesticidengebruik, voedselverspilling, nutriëntenverlies, … Deze F2F strategie is een concretisering van de ambitie uit de Europese Green Deal om tegen 2050 een klimaatneutrale, Europese samenleving te realiseren. 
   
 • Het Europese GLB-voorstel biedt kansen om de ecologische crisis verder aan te pakken en landbouwers in te zetten als bondgenoot in deze strijd. Voedsel Anders vraagt dan ook dat de EU inzet op de effectieve uitvoering van ecologische maatregelen. 
   
 • De Europese GLB-steun moet op een eerlijke manier verdeeld worden en in eerste instantie de landbouwers bereiken die inspanningen leveren om voedsel te produceren op een duurzame en agro-ecologische manier. 

Vijf principes

Voedsel Anders heeft beleidsaanbevelingen gemaakt voor de vertaling van het Europees landbouwbeleid naar het Vlaamse niveau. 

 • Gebruik de mogelijkheden die het GLB biedt om te komen tot een herstellende agro-ecologische landbouw met nieuwe verdienmodellen. Zet extra in op flankerende maatregelen zoals begeleiding en kennisuitwisseling ter bevordering van deze agro-ecologische praktijken en communiceer hierover.
   
 • Omarm de nieuwe vormen van de boerenstiel, zoals (jonge) of nieuwe landbouwers die al dan niet deeltijds of samen met andere boeren aan landbouw doen en zorg dat ook deze gedreven en gepassioneerde pioniers financieel gesteund worden.
   
 • De betalingsrechten die historisch gegroeid zijn, moeten zo snel mogelijk uitgefaseerd worden omdat het een ondoeltreffend beleidsinstrument is dat bovendien een correcte steun aan alle boeren in de weg staat.
   
 • Zorg ervoor dat onze (waardevolle) graslanden niet verder onder druk komen te staan, door extensivering en goed beheer te stimuleren. Maak werk van een alternatief voor de zoogkoeienpremie dat echt duurzaam is en benadeel kleinschalige of gediversifieerde landbouw met bijvoorbeeld minder dan 20 koeien niet.
   
 • Vermijd dat boeren in een schuldenspiraal terecht komen en help ze - waar nodig - om te desinvesteren en om te schakelen naar een duurzaam bedrijfsmodel.

Het spreekt voor zich dat Voedsel Anders ook de volgende maanden de vinger aan de pols houdt van het Vlaams landbouwbeleid.