TNMWat?

Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een netwerk met vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.

Hoe we groeien naar een duurzame samenleving en hoe die eruit moet zien, daarover is (nog) geen eensgezindheid. Wat wel duidelijk is: de transitie moet op een sociaal rechtvaardige wijze verlopen. De zwakkere groepen in de samenleving mogen er niet het slachtoffer van worden. Integendeel, de verschillen moeten kleiner en de samenhang in de samenleving groter. Deze invalshoek ontbreekt nu te vaak in het maatschappelijke debat.
TNM wil meer zijn dan een praatbarak: de analyses zijn gemaakt, nu moeten we het doen. TNM wil mensen enthousiasmeren en op gang zetten. Geslaagde experimenten opschalen. Verenigingen en organisaties met elkaar in contact brengen om initiatieven op te zetten. Want zo’n grote uitdaging gaan we best samen aan.

Waarom?


Het initiatief voor de oprichting van Voedsel Anders werd genomen door de TNM werkgroep ‘landbouw en voeding’, die herdoopt werd als ‘werkgroep agro-ecologie’. Deze werkgroep wil een alternatieve piste zichtbaar maken voor de huidige voedselproductie en -verdeling. Een piste die nu reeds op verschillende plaatsen bewandeld wordt en gedragen door een groeiende beweging.

De huidige systeem botst immers op haar grenzen. Zo'n 4 miljard mensen genieten geen goed dieet, de impact van de intensieve landbouw en veeteelt op milieu en klimaat valt niet meer te ontkennen, speculatie op grond en oogst jagen voedselprijzen de hoogte in. Deze problematiek raakt wereldwijd vele thema's: milieu, voedselkwaliteit, eerlijke prijs, grondrechten, armoede, wereldhandel, soevereiniteit, dierenwelzijn...
Een alternatief uitbouwen zal dus een gezamenlijke aanpak vereisen. Daar wil TNM, als breed netwerk, aan meewerken.

Meer weten?

www.transitienetwerkmiddenveld.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen